2018. - 2019. mācību gads

Baldones Mūzikas pamatskola, J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola

Latviešu valoda  un literatūra - Andra Alksne

Angļu  valoda - Īrisa Reinholce

Krievu valoda - Svetlana Lujāne

Matemātika - Ija Poriete 

Informātika - Jogita Miklašonoka

Bioloģija - Santa Pipare

Ģeogrāfija  - Vivita Šenne

Fizika - Ija Poriete

Ķīmija - Elīna Spolīte

Latvijas un pasaules vēsture - Arvo Karelsons

Sociālās zinības, sports - Solvita Freiberga 

Mājturība un tehnoloģija (meitenēm) 5.-9.kl. - Inga Ķenga

Mājturība un tehnoloģija (zēniem) 5.-9.kl. -

Mūzika, 1.-4.koris -  Una Reisnere

5.-9.klašu koris - Jānis Lapsa

Sākumskolas skolotāja 1.klasei - Ingrīda Kokina

Sākumskolas skolotāja 2.klasei - Inguna Znotiņa

Sākumskolas skolotāja 3.klasei - Indra Grīnfelde

Sākumskolas skolotāja 4.klasei - Gunita Vidže

Vizuālā māksla - Ingrīda Kokina (6.kl.) 

Ritmika, tautisko deju pulciņš - Biruta Putniņa 

Klavierspēle - Linda Barkāne, Inese Grauba, Jolanta Visocka

Vispārējās klavieres - Linda Barkāne, Lelde Rasnace, Visocka Jolanta 

Akordeona spēle - Anda Bikauniece

Vijoļspēle - Solvita Loka, Dace Rozenberga, Dace Žuka

Čella spēle - Māra Lagzdiņa

Ģitāras spēle - Armands Alksnis

Flautas spēle - Diāna Virse

Saksofona, klarnetes spēle - Artis Skuja

Sitaminstrumentu spēle - Raitis Viļumovs

Solfedžo - Andrievs Alksnis, Una Reisnere, Dace Žuka

Mūzikas literatūra -  Andrievs Alksnis